ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

 
ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างาน
ที่
ชื่อ - สกุล
1
  ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ละอองศิริวงศ์
2
  นายชาตรี  วิเชียรสว่าง
3
  นายจิรวัฒน์  นาคสง
4
  นายเจริญ  เกิดทอง
5
  นายภาคภูมิ  ปลอดวงศ์
     
 
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
ชื่อ - สกุล
1
  นายกู้เกียรติ  โอชาพงค์
2
  นายพลธรายุทธ  ทิพยุทธ
3
  นางสาวจิรัสสา  สังสุข
4
  นายอธิพงศ์   ชูพล
5
  นางสาว ป.ประภา  ประภาพันธ์
6
  นางนลินรัตน์  ภาโอภาส
7
  นางอัญชลี  จันทร์นุเคราะห์
8
  นางปัณชญา  เส้งเสน
     
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่
ชื่อ - สกุล
1
  นางวนิดา  อิสโร
2
  นางสาวเฉลิมวรรณ  เพชรทอง
3
  นางสาวเรวดี  เถาสุด
4
  นายสุนทร  พัดทวี
5
  นายมนชัย  คงแก้ว
     
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่
ชื่อ - สกุล
1
  นางสาวรติมา  สหวิศิษฏ์
2
  นางสาวศันสนีย์  เกษศิริ
3
  นาย สาโรจน์   เสนพิทักษ์
4
  นายเสถียร  เพ็งเพชร
5
  นางอมรศรี  ดำชุม
6
  นางพิชญ์สุดา  เหมทานนท์
     
 


 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com