ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ประวัติ

         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือ จากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน
         เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนครั้งแรก 2 แผนก คือ ระดับ ปวช. ช่างไฟฟ้า และช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2540 ได้ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ดังนี้
  ระดับ ปวช
  1. ช่างต่อเรือ / สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กลาส
  2. ช่างยนต์ / สาขางานยานยนต์
  3. ช่างกลโรงงาน / สาขางานเครื่องมือกล
  4. ช่างเชื่อมโลหะ / สาขางานเชื่อมโลหะ
  5. ช่างไฟฟ้ากำลัง / สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  7. ช่างเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
  8. ช่างเมคคาทรอนิกส์
  ระดับ ปวส.
  1. ช่างต่อเรือ ภาคปกติ และ ทวิภาคี / สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กลาส
  2. ช่างยนต์ ภาคปกติ และ ทวิภาคี / สาขางานเครื่องกลเรือ
  3. ช่างกลโรงงาน / สาขางานเครื่องมือกล
  4. ช่างเชื่อมโลหะ / สาขางานเชื่อมโลหะ
  5. ช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคปกติ และ ทวิภาคี (บ.โทรีเซน กรุงเทพ จำกัด) / สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
  6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  7. ช่างเมคคาทรอนิกส์
  ระดับ ปริญญาตรี
  นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ) ฝ่ายช่างกลเรือ
 
สถานที่ตั้ง
             เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140 โทร. 0 7551 8292 , 0 7537 0759 โทรสาร . 0 7537 0740 เนื้อที่ประมาณ 136 ไร่
 
ปรัชญาการศึกษา
             รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม คือ ปรัชญาของวิทยาลัย ที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้ควบคู่คุณธรรม เสริมสร้างนิสัยที่ดีเพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ช่วยเหลือสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 
วัตถุประสงค์
          1.เพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่มีคุณภาพในสาขาอุตสาหกรรมการต่อเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่น
  2.เพื่อฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมง พาณิชย์นาวี อู่ต่อเรือ ซ่อมเรือและผู้สนใจทั่วไป
  3.เพื่อส่งเสริมกิจการการต่อเรือหรือซ่อมเรือและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก
  4.เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางวิชาการและเทคโนโลยีของภาคใต้ในด้านการต่อเรือ ซ่อมเรือเดินทะเลและงานประกอบโลหะ
 
เป้าหมาย
  1. จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีในอนาคต
  2. จัดการศึกษานอกระบบโรงงาน โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับฝีมือให้กับบุคคลทั่วไป
   
 
สีที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
          สีฟ้า หมายถึง ความหมายของท้องฟ้า ที่กว้างไกล มีความทะเยอทะยาน มุ่งมั่น
          สีคราม หมายถึง ทะเลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com