ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายจิรวัฒน์ นาคสง
ชื่อ       นายจิรวัฒน์ นามสกุล       นาคสง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน       บุคลากร
ประจำชั้น      
สอนวิชา       คอมพิวเตอร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ปริญญาตรี   คบ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 15 – 20 มกราคม 2561
2
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง
3
2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ค. 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
4
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
5
2560
อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 2560
6
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
7
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559
8
2559
อบรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง วันที่ 25 ส.ค. 2559
9
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 2560
10
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
11
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12
2558
สัมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558
13
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
14
2558
อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558 ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15
2558
อบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนประจำปี 2558 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558
16
2558
ประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2558
17
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
18
2556
เกียรติบัตรผ่านการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตาโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
19
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556
20
2556
อบรมการฝึกปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัยทั่วไป รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
21
2556
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดมะนาวหวาน อ. ช้างกลาง จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 12-14 พ.ค. 2556
22
2556
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดียสำหรับแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
23
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
24
2555
เกียรติบัตรได้ผ่านการอบรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 พ.ย. 2555
25
2555
หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
26
2555
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2555 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
27
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)
28
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)
29
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555
30
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)
31
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ -8 พ.ค. 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
32
2553
หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 004/2553 สบย.11 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
33
2552
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สบย.11 จ.สงขลา วันที่ 1-3 ธ.ค. 2552
34
2551
การนำพระไตรปิฎกและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 28 ต.ค. 2551
35
2551
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 29-30 ต.ค. 2551
36
2551
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวางแผนการศึกษาและการจัดทำหลัดสูตรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วันที่ 18 ธ.ค. 2551
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
เกียรติบัตรกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการตลาดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ วันที่ 12 ม.ค. 2561
2
2560
ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
3
2559
เกียรติบัตรกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการตลาดการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ วันที่ 26 ม.ค. 2560
4
2559
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5
2556
วุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9 -11 เม.ย. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
6
2556
เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7
2556
เกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
8
2555
เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
9
2555
เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เขต 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขต 5ส ประจำปี 2554
10
2554
เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2555
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 2555
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2556
เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2556
2
2556
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา