ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายจิรวัฒน์ นาคสง
ชื่อ       นายจิรวัฒน์ นามสกุล       นาคสง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน       บุคลากร
ประจำชั้น      
สอนวิชา       คอมพิวเตอร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ปริญญาตรี   คบ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
2
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
3
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
4
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
5
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
6
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
7
2561
"การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามประกาศ กท. เรื่องหลักเกณฑ์การประมินผลงาน ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา "<>
8
2561
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพครู มุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 61 ถึง 20 ส.ค. 61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร<>
9
2561
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล โดยโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่อง เมืองจำลองในฝัน ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 61ถึง 21 พ.ค. 61 ณ ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา อปท.42 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐิ์<>
10
2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย. 2561<>
11
2560
อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 2560<>
12
2560
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 15 – 20 มกราคม 2561<>
13
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
14
2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ค. 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช <>
15
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
16
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559<>
17
2559
อบรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง วันที่ 25 ส.ค. 2559<>
18
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559<>
19
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 2560<>
20
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
21
2558
ประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2558<>
22
2558
อบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนประจำปี 2558 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558<>
23
2558
อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558 ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
24
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
25
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
26
2558
สัมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558<>
27
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
28
2556
เกียรติบัตรผ่านการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตาโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
29
2556
อบรมการฝึกปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัยทั่วไป รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ <>
30
2556
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดียสำหรับแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก <>
31
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
32
2556
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดมะนาวหวาน อ. ช้างกลาง จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 12-14 พ.ค. 2556<>
33
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556<>
34
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555<>
35
2555
หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน<>
36
2555
เกียรติบัตรได้ผ่านการอบรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 พ.ย. 2555<>
37
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)<>
38
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)<>
39
2555
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2555 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
40
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)<>
41
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ -8 พ.ค. 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด<>
42
2553
หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 004/2553 สบย.11 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง<>
43
2552
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สบย.11 จ.สงขลา วันที่ 1-3 ธ.ค. 2552<>
44
2551
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวางแผนการศึกษาและการจัดทำหลัดสูตรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วันที่ 18 ธ.ค. 2551<>
45
2551
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 29-30 ต.ค. 2551<>
46
2551
การนำพระไตรปิฎกและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 28 ต.ค. 2551<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
aaa เกียรติบัตรกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการตลาดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ วันที่ 12 ม.ค. 2561
2
2560
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
3
2559
aaa เกียรติบัตรกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการตลาดการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ วันที่ 26 ม.ค. 2560
4
2559
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5
2556
aaa วุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9 -11 เม.ย. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
6
2556
aaa เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7
2556
aaa เกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
8
2555
aaa เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
9
2555
aaa เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เขต 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขต 5ส ประจำปี 2554
10
2554
aaa เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
วิทยากรการอบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สำหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
2
2561
วิทยากรการอบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สำหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3
2561
วิทยากร บรรยายเรื่องการประเมินผลงานข้าราชการ ฯลฯ ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น หัวข้อ logbook
4
2555
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 2555
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2556
เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2556
2
2556
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา