ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวศันสนีย์ เกษศิริ
ชื่อ       นางสาวศันสนีย์ นามสกุล       เกษศิริ
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ค.บ. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
ตำแหน่ง       ครูผู้ช่วย
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       อังกฤษ
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
2
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
3
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
4
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
5
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
6
2561
ปฐมนิเทศบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช<>
7
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 61 ถึง 25 เม.ย. 61 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ<>
8
2561
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศร๊ธรรมราช<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล