ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายสุนทร พัดทวี
ชื่อ       นายสุนทร นามสกุล       พัดทวี
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ศ.ศ.บ. ดนตรี  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน       -
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา       ดนตรี
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   ศ.ศ.บ. ดนตรี สถาบันราชภัฎสงขลา
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนควนขนุน
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง
2
2560
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
4
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
5
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560
6
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559
7
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
8
2556
เกียรติบัตรผ่านการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
9
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556
10
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
11
2556
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดมะนาวหวาน อ. ช้างกลาง จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 12-14 พ.ค. 2556
12
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
13
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555
14
2555
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2555 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
15
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)
16
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)
17
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)
18
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ -8 พ.ค. 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
19
2552
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สบย.11 จ.สงขลา วันที่ 1-3 ธ.ค. 2552
20
2551
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวางแผนการศึกษาและการจัดทำหลัดสูตรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วันที่ 18 ธ.ค. 2551
21
2551
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 29-30 ต.ค. 2551
22
2551
การนำพระไตรปิฎกและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 28 ต.ค. 2551
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2554
เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ งานประเพณี-ลากพระ ประจำปี 2554 ณ เวทีกลางหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2555
เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็น “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2555