ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

 
  

ปีการศึกษา ทุกปีการศึกษา
ชื่อ -สกุล
ชื่อ -สกุล
เด็กชายเกริกฤทธิ์ จดจำ ( 1 ) เด็กชายเกริกฤทธื จดจํา ( 1 )
เด็กชายจตุรงษ์ สุดจิตโต ( 2 ) เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหรน ( 1 )
เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหร่น ( 1 ) เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหรน ( 1 )
เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหร่น ( 1 ) เด็กชายณัฐพล อินทร์จันทร์ ( 1 )
เด็กชายธีรยุทธ จิรักษา ( 3 ) เด็กชายนนทวัฒน์ รอนจันทร์ ( 1 )
เด็กชายปฐวี พัฒทอง ( 2 ) เด็กชายผดุงศักดิ์ ปานแป้น ( 1 )
เด็กชายผดุงศักดิ์ ปานแป้น ( 1 ) เด็กชายพงศ์ทวัช เหมทานนท์ ( 1 )
เด็กชายวัชรเกียรติ ชูฏิสุทธิ์ ( 2 ) เด็กชายวีระพล ทองสง ( 1 )
เด็กชายศรายุทธ ศิริวัฒน์ ( 1 ) เด็กชายสมรักษ์ แดงเรือง ( 4 )
เด็กชายโสภณ สุทธิพิทักษ์ ( 2 ) เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญวัฒน์ ( 1 )
เด็กหญิงขวัญวรา หล่อนุ้ย ( 3 ) เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เยื้อนหนูวงศ์ ( 1 )
เด็กหญิงจารุวรรณ ชูช่วย ( 1 ) เด็กหญิงจุฑามาศ รอดแป้น ( 1 )
เด็กหญิงณัฎริณี ช่วยเจริญ ( 1 ) เด็กหญิงดวงกมล แสงมี ( 1 )
เด็กหญิงนถฃ ( 1 ) เด็กหญิงนภสร มาศพิทักษ์ ( 2 )
เด็กหญิงนุชษรา พานิช ( 1 ) เด็กหญิงปภานล เพ็งเพชร ( 1 )
เด็กหญิงปิยะดา ช้อยหลวงจ่า ( 1 ) เด็กหญิงปิยะดา เพชรทูล ( 1 )
เด็กหญิงปิยะดา เพชรทูล ( 1 ) เด็กหญิงวาลิกา เมืองจันทร์บุรี ( 1 )
เด็กหญิงวาลิกา เมืองจันทร์บุรี ( 2 ) เด็กหญิงวิมลพัชร เซ่งเอ้า ( 1 )
เด็กหญิงวิมลศิริ ปานเจน ( 1 ) เด็กหญิงศรัญญา จันทร์สังสา ( 1 )
เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเขียว ( 1 ) เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเขียว ( 1 )
เด็กหญิงสร สอนสติ ( 1 ) เด็กหญิงสาลิศา สุขจันทร์ ( 2 )
เด็กหญิงสาลิศา สุขจันทร์ ( 1 ) เด็กหญิงสินัฐนันท์ มีแย้ม ( 1 )
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพิงรัตน์ ( 1 ) เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์คง ( 1 )
เด็กหญิงอารีรัตน์ พำนัก ( 1 ) เด็กหญืง จันทร์เพ็ญ ช่วยเมือง ( 1 )

Page 1 / 1
[ 1 ]
งานข้อมูลสารสนเทศ


 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com