ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายเจริญ เกิดทอง
ชื่อ       นายเจริญ นามสกุล       เกิดทอง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู  
ตำแหน่ง       คศ.2
หัวหน้างาน       หัวหน้าฝ่ายบริการ
ประจำชั้น      
สอนวิชา       สังคม
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตนครศรี
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ค. 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
2
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มี.ค. 60 -1 เม.ย. 60 ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
3
2560
อบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560
4
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560
5
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
6
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
7
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
8
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556
9
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
10
2556
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดมะนาวหวาน อ. ช้างกลาง จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 12-14 พ.ค. 2556
11
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)
12
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555
13
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)
14
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)
15
2553
อบรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ ประตูระบายน้ำ อุทกวิภาค 9 มิ.ย. 53
16
2553
พนังตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย. 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
17
2553
อบคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายวชิรวุธ นครศรีธรรมราช วันที่ 28-30 พ.ค. 53
18
2553
เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการผลิตและพัฒนาสื่อโดยใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
19
2553
อบรมหลักสูตรสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสู่หน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตราฐานตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมทักษิณ นครศรีธรรมราช วันที่ 14 ก.พ. 53
20
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2553 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
วิทยากรอบรมนักโทษเรือนจำปากพนัง เรื่องคุณค่าการพัฒนาตนเองและการมองโลกในแง่ดี วันที่ 26 ธันวาคม 2560 2 ชั่วโมง
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2559
วิทยากรบรรยายในเรือนจำปากพนัง
2
2559
ศาสนพิธีกรเทศบาลและงานอำเภอปากพนัง
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล