ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางปัณชญา สุมงคล
ชื่อ       นางปัณชญา นามสกุล       สุมงคล
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       คบ. ภาษาไทย  
ตำแหน่ง       คศ.2
หัวหน้างาน       หัวหน้าสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       ภาษาไทย
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   คบ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีปากพนัง
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
อบรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
2
2560
อบรมโครงการผลิตประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
3
2560
อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอินทนิลโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
5
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
6
2559
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฎิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559
7
2559
โครงการสัมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเมืองเทศบาลเมืองปากพนัง วันที่ 18 ส.ค. 2559
8
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
9
2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย ณ โรงแรมแกรนด์หาดใหญื จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 2559 ถึง 1 ก.ค. 2559
10
2559
อบรมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ วันที่ 27พ.ค. 2559
11
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556
12
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
13
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
14
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555
15
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)
16
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)
17
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล