ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

ประวัติโรงเรียน
 
 
ประวัติสถานศึกษา
                โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนประเภทอำเภอ จัดตั้งได้รับความอุปการะจาก พระสมุห์เจิม อชิโต เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ โดยให้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)และได้รับเงินบริจาคสมทบจากประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ทำการก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาคอนกรีต หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จเพราะขาดงบประมาณ จึงอยู่ในสภาพค้างคา โรงเรียนใช้เป็นสถานที่เรียนไปก่อน
              25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 เกิดมหาวาตภัยที่ภาคใต้ อาคารถูกลมพัด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ใช้เป็นสถานที่เรียนไม่ได้ ต้องนำนักเรียนไปอาศัยเรียนใต้กุฎิ และในศาลาการเปรียญไปชั่วคราว  

              พ.ศ. 2506 ทางราชการได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าเป็นเงิน 13,200 (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อซ่อมแซมเสร็จ (แต่ไม่เรียบร้อยเพราะขาดเพดานและฝาห้อง) จึงได้ใช้เป็นสถานที่เรียน ต่อมาปัจจุบันอาคารหลังนี้ทางเทศบาลได้แทงจำหน่าย เมื่อปี พ.ศ. 2538

              พ.ศ. 2516 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ

                            

เทศบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาจนถึงปัจจุบัน

              ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากขาดสถานที่เรียน จึงไปขอใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน

               พ.ศ. 2523 ทางเทศบาลได้ของบประมาณจากส่วนกลางจัดสร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้นกว้าง 9.50 เมตร มี 6 ห้องเรียน จำนวนหนึ่งหลัง งบประมาณ 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียนจนถึงปัจจุบันนี้

               พ.ศ. 2532 นายสมหมาย เรืองรัตน์ มารักษาการแทน และได้แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2533
               พ.ศ. 2536 สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,313,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 6
ห้องเรียน และเริ่มใช้เรียนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน

               พ.ศ. 2539 ทางเทศบาลเมืองปากพนัง โดยมติของคณะเทศมนตรี ได้อนุมัติให้โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก 35 คน

               พ.ศ. 2540 สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ สน.สท.4/12 ได้เปิดใช้เมื่อปี 2541

                โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 105 ถ.ศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัด-นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ของวัดศรีสมบูรณ์ โดยมีท่านพระครูพิศาลวรเวทย์ อดีตเจ้าอาวาส และพระสมุห์เผียน อตตสนโต เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อการศึกษา

 
 
ที่ตั้ง
                ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
         อาคารเรียน 3 หลัง 24 ห้องเรียน     เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
     
 
สภาพชุมชน
            บริเวณรอบโรงเรียนมีประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ ไม่จัดว่าหนาแน่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างต่อเรือประมง ก่อสร้าง และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การทำขนมลา เศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีฐานะระดับปานกลาง และยากจน ประกอบกับขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคม
 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
               "มีคุณธรรมนำวิชาการ     ประสานภูมิปัญญา
                 งามตาสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมเทคโนโลยี "
 
 
พันธกิจ
           1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และภาคบังคับ
           2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
           3. ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
           4. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
           5. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากร ได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
           6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
           7. ส่งเสริมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 
ปรัชญาโรงเรียน
              โรงเรียนจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญที่ว่า
“วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”
 
 
คำขวัญของบุคลากรทางการศึกษา
              "รักสามัคคี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่ธรรมะ เน้นประชาธิปไตย"
 
คติพจน์ของโรงเรียน
                         ปัญฺญว ธเนน เสยฺโย
                         ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรัพย์
 
 
สีประจำโรงเรียน

ความหมายของสี
            สีม่วง หมายถึง สีแห่งความสัมพันธ์ สมานสามัคคี เกิดการผสมกันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน ( สีแดง หมายถึง สถาบันชาติ และสีน้ำเงิน อันหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์)
            สีขาว หมายถึง ศาสนาหรือความบริสุทธิ์

ความหมายโดยรวมของภาพ  หมายถึง  เทศบาลเมืองพัทลุง เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น  บริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่  อันเกิดจากความร่วมมือ  ร่วมใจ  และความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นบานประชาธิปไตย เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เพื่อนำมาซึ่งความสุขของพี่น้องประชาชน

ความหมายของสี
สีเขียว  หมายถึงความสุข  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญรุ่งเรืองธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
สีขาว  หมายถึง  ความสะอาด  บริสุทธิ์  ความดีงาม
สีทอง  หมายถึง ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

 
 
 
  
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com