ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

หัวข้องานวิจัย
 ผู้วิจัย
 วันที่Upload

 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (PALCAD MODEL) นฤมล สมสุข 25 ส.ค. 2565
 
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นฤมล สมสุข 25 ส.ค. 2565
 
โครงการ บัวพ้นน้ำ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ละอองศิริวงศ์ 18 ก.ย. 2562
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ KWLH plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุรีย์พร วงศ์กระพันธุ์ 17 มี.ค. 2562
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุรีย์พร วงศ์กระพันธุ์ 5 มี.ค. 2562
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและตรอบครัว นางเพียงใจ วงศ์กระจ่าง 29 ส.ค. 2560
 
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาววันนา สมใจ 1 ก.ค. 2559
 
รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นางสาวพัฒนินทร์ สรรพวรสถิตย์ 26 ก.พ. 2559
 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องบทเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางเกษศิรินทร์ นาคสง 1 ต.ค. 2558
 
การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 นายจิรวัฒน์ นาคสง 20 พ.ย. 2556
 
รายงานการใช้ชุดการเรียนประกอบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อภิญญา ช่วยสกุล 23 ก.ย. 2556
 
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2549 นายจะกิต นวลจันทร์ 18 ก.ย. 2555
 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสนานงานปั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ นางศรัณย์พร ศรีเพชร 1 เม.ย. 2555
 
รายงานการวิจัยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางวรพินทร์ สายชนะพันธ์ 27 มี.ค. 2555
 
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม นายธีรวัฒน์ โชติรวีรัศมิ์ 23 มี.ค. 2555
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาเปตอง เรื่อง การโยน (การวาง) และการตีโดยใช้วิธีสอนแบบ รวมกลุ่ม - แยกกลุ่ม – รวมกลุ่มเน้นแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเรวัติ เกื้อสุวรรณ 9 มี.ค. 2555
 
การพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางวรัญญา นกแก้ว 7 มี.ค. 2555
 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางณัฐิฎา มุสิกวงศ์ 7 มี.ค. 2555
 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ นางนิจวิภา สาระอาภรณ์ 23 ก.พ. 2555
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบภาพการ์ตูน นางสาวจิรา รัตนวิเชียร 7 ก.พ. 2555
 
การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวจิรา รัตนวิเชียร 17 ม.ค. 2555
 
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง พลังงานแสง โดยใช้วิธีการเรียนแบบรอบรู้ นางวิทยาภรณ์ หนูไข่ 4 ม.ค. 2555
 
การพัฒนาชุดการสอนการฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายสมพงษ์ พรหมมณี 21 ก.ย. 2554
 
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน นางนรารัตน์ บุญญานุวัตร์ 12 ก.ย. 2554
 
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางมาลี คงพูล 7 ก.ย. 2554
 
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ นางอรวรรณ เพ็ชราการ 7 ก.ย. 2554
 
การสร้างบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางกัลยา รัตนานุกูล 3 ส.ค. 2554
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสานิตา อนันตศิริรัตน์ 15 มี.ค. 2554
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพุทธประวัติ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายไพฑูรย์ รัตนานุกูล 11 มี.ค. 2554
 
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนสะกดคำและอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภคมน ขุนรักษ์ 4 ม.ค. 2554
 
แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สถานการณ์ที่ใช้ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายเสถียร ชูช่วย 21 ก.ย. 2553
 
ผลของการใช้ CAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ นางนิชกานต์ โกฏิกุล 13 ก.ย. 2553
 
รายงานการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสุนันทา บุญช่วย 2 ก.ย. 2553
 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กัญทิมา นาคะพันธ์ 2 ก.ย. 2553
 
ผลของการสอนโจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางอารมณ์ จันทร์ลาม 1 ก.ย. 2553
 
ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางอารมณ์ จันทร์ลาม 1 ก.ย. 2553
 
การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ นางอารมณ์ จันทร์ลาม 1 ก.ย. 2553
 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ นางสาวยุพิน ชูสุวรรณ์ 23 ส.ค. 2553
 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณัฐิฎา มุสิกวงศ์ 22 พ.ค. 2553
 
รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน ป.4 นางกิตติรัตน์ สุวรรณรัตน์ 18 พ.ค. 2553
 
การพัฒนาทักษะอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 9 คำถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูรัตนารี เสริมแก้ว 1 เม.ย. 2553
 
การใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.5 นางนิรวย บุญยก 29 มี.ค. 2553
 
แบบฝึกทักษะการเล่นเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายรอหาดี เจ๊ะสนิ 23 มี.ค. 2553
 
การสร้างและพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางนภัสวรรณ พรหมขาว 23 มี.ค. 2553
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้น ป.4 นางโสภา คงสุวรรณ 23 มี.ค. 2553
 
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางอำพร เมืองสง 12 มี.ค. 2553
 
รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน การวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดพัทลุงสำหรับนั ครูเสาวณีย์ เรืองประดับกุล 4 มี.ค. 2553
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่อง การรำมโนราห์ประสมท่า นางระบาย เนียมรัตน์ 9 ก.ย. 2552
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ชั้น ป.4-6 นางอุดมศรี นิลสุวรรณ 15 ธ.ค. 2552
 
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระภาษาไทย ป.4 นางราตรี ปรีชา 15 ธ.ค. 2550
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน ครูนงเยาว์ เส้งสุ้น 19 พ.ค. 2552
 
การพัฒนาชุดการสอนการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้น ป.5 นายณัฏฐ์ ช่างปณีตัง 7 พ.ค. 2552
 
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจังหวัดพัทลุง ครูอนงค์ พุ่มเหลื่อม 24 มี.ค. 2552
 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษ ครูมณีรัตน์ ขวัญสังข์ 24 มี.ค. 2552
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธรรมวิภาค หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ครูอุษา จันทร์โสด 24 มี.ค. 2552
 
รายงานผลการใช้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ 24 ก.พ. 2552
 
การศึกษาการใช้ชุดการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา นางดุษฎี เพ็ชรสังข์ 10 พ.ย. 2551
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ครูศิลา สงอาจินต์ 9 ต.ค. 2551
 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และ การบวก ลบ คู นางสาวยุพิน ชูสุวรรณ์ 17 ก.ย. 2551
 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยใช้เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ 15 ก.พ. 2551
 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทล นายพงค์ทิพย์ มะโนเรศ 15 ธ.ค. 2550
 
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ 5 พ.ย. 2550
 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จรรยา บุญตามช่วย 4 ก.ค. 2550
 
ประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการงานธุรการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง นายพงค์ทิพย์ มะโนเรศ 4 ม.ค. 2550
 
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ 2 ก.ค. 2549
 
การเสริมสร้างทักษะในการเขียนบทความ จำรัส ช่วงชิง 30 พ.ย. 2548
 
การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานด้วยทักษะการเขียน จารุพันธ์ สุทธิสานนท์ 30 พ.ย. 2548
 
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ อำพร เงินโต 30 พ.ย. 2548
 
ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1/3 สุธี จันทร์พราหมณ์ 30 พ.ย. 2548
 
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาสเตอร์จำรูญ บรรเทิงสุข 30 พ.ย. 2548
 
ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด มัลลิกา ทรัพย์คง 30 พ.ย. 2548
 
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ อังคณา ลีจิตรจำ 30 พ.ย. 2548
 
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทย ละเอียด ลาภเวที 30 พ.ย. 2548
 
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ฉายพรรณ สนิทนาน 30 พ.ย. 2548
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยผังงาน อาจารย์จิรวัฒน์ นาคสง 30 พ.ย. 2548
 
การแก้ปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานตามใบสั่งงานไม่ทันตามกําหนดเวลาเนื่องจากเครื่องขัดข้อง อาจารย์จิรวัฒน์ นาคสง 30 พ.ย. 2548

 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com