ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์
ชื่อ       นางพิชญ์สุดา นามสกุล       เหมทานนท์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       -  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       วิทยาศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   คบ. วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 -
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61 ณ ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา อปท.42 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐิ์<>
2
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
3
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
4
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
5
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
6
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
7
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
8
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
9
2561
การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามประกาศ กท. เรื่องหลักเกณฑ์การประมินผลงาน ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา<>
10
2560
อบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 <>
11
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 23- 26 พฤศจิกายน 60 <>
12
2560
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 15 – 20 มกราคม 2561 <>
13
2560
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5พ.ศ. 2560 ภาคใต้ วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) นครศรีธรรมราช <>
14
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มี.ค. 60 -1 เม.ย. 60 ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
15
2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ค. 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช <>
16
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
17
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560<>
18
2559
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการชี้แจง การจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2559<>
19
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559<>
20
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559<>
21
2558
สัมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558<>
22
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556<>
23
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
24
2556
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดมะนาวหวาน อ. ช้างกลาง จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 12-14 พ.ค. 2556<>
25
2556
อบรมการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ วันที่ 15-17 ก.ค. 2556<>
26
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556<>
27
2555
ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 17-20 มิ.ย. 2555<>
28
2555
หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน<>
29
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)<>
30
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)<>
31
2555
อบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฎิบัติงานสำหรับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 25-29 มิ.ย. 2555<>
32
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555<>
33
2555
ประชุมเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้นำวิชาการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE)ปีที่ 2 ณ โรงแรมรินเซอร์สวิทส์ สุขุมวิทย์ 20 กทม.<>
34
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)<>
35
2554
เกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ยกระบบคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(UPGRADE) ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับภูมิภาค โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์<>
36
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรเทศบาลเมืองปากพนังตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย. 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
37
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2553 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
38
2553
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 30 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์ประชาสรรค์ จ. กระบี่<>
39
2553
เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการผลิตและพัฒนาสื่อโดยใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
40
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรม เรื่อง การทบทวนหลักสูตรและการวัดประเมินผล วันที่ 25 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2
2560
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
3
2559
aaa เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2554
เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2554