ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์
ชื่อ       นางพิชญ์สุดา นามสกุล       เหมทานนท์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       -  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       วิทยาศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   คบ. วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 -
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ค. 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
2
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มี.ค. 60 -1 เม.ย. 60 ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
3
2560
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5พ.ศ. 2560 ภาคใต้ วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) นครศรีธรรมราช
4
2560
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 15 – 20 มกราคม 2561
5
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 23- 26 พฤศจิกายน 60
6
2560
อบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560
7
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
8
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559
9
2559
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการชี้แจง การจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2559
10
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560
11
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
12
2558
สัมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558
13
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
14
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
15
2556
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดมะนาวหวาน อ. ช้างกลาง จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 12-14 พ.ค. 2556
16
2556
อบรมการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ วันที่ 15-17 ก.ค. 2556
17
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556
18
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)
19
2555
ประชุมเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้นำวิชาการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE)ปีที่ 2 ณ โรงแรมรินเซอร์สวิทส์ สุขุมวิทย์ 20 กทม.
20
2555
ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 17-20 มิ.ย. 2555
21
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555
22
2555
อบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฎิบัติงานสำหรับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 25-29 มิ.ย. 2555
23
2555
หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
24
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)
25
2554
เกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ยกระบบคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(UPGRADE) ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับภูมิภาค โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
26
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)
27
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรเทศบาลเมืองปากพนังตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย. 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
28
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ เรื่อง “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2553 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
29
2553
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 30 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์ประชาสรรค์ จ. กระบี่
30
2553
เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการผลิตและพัฒนาสื่อโดยใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
31
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรม เรื่อง การทบทวนหลักสูตรและการวัดประเมินผล วันที่ 25 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2
2560
ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
3
2559
เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2554
เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2554