ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

Untitled Document
อาคาร
1. อชิโต (อาคาร 1)
2. อตัตสันโต (อาคาร2)
3. ปูนซิเมนต์ไทย(อาคาร)
4. ห้องสมุด ปตท.
5. โรงฝึกงาน
6. โรงอาหาร
7. เริอนเพาะชำ
8. ห้องสุขา
 
อชิโต (อาคาร 1)
ิ          สร้างปี 2522 งบประมาณ เงินอุดหนุน. งบประมาณ 1200000.00 บาท ลักษณะอาคาร อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ประเภท อาคารเรียน แบบ เทศบาล ห้องเรียน 5 ห้องพิเศษ 1
 
 
อตัตสันโต (อาคาร2)
ิ          สร้างปี 2536 งบประมาณ เงินอุดหนุน. งบประมาณ 2313000.00 บาท ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ประเภท อาคารเรียน ห้องเรียน 3 ห้องพิเศษ 3
 
 
ปูนซิเมนต์ไทย(อาคาร)
ิ          สร้างปี 2540 งบประมาณ เงินอุดหนุน งบประมาณ 6923070.00 บาท ลักษณะอาคาร สน.สท.4/12 ชั้นเดียว ประเภท อาคารเรียน ห้องเรียน 5 ห้องพิเศษ 7
 
 

ห้องสมุด ปตท.
             สร้างปี  2540   งบประมาณ เงินบริจาคจาก  ปตท.  งบประมาณ 425000.00  บาท   ลักษณะอาคาร  คสล. ชั้นเดียว     ประเภท  อาคารห้องสมุด
  

 
โรงฝึกงาน
             สร้างปี 2546 งบประมาณ เงินทอดผ้าป่า งบประมาณ 80000.00 บาท ลักษณะอาคาร คสล. ชั้นเดียว ประเภท โรงฝึกงาน
 
โรงอาหาร
             สร้างปี 2547 งบประมาณ เงินรายได้ อปท. งบประมาณ 640000.00 บาท ลักษณะอาคาร คสล. ชั้นเดียว ประเภท โรงอาหาร
 
เริอนเพาะชำ
              สร้างปี 2543 งบประมาณ เงินรายได้ อปท. งบประมาณ 300000.00 บาท ลักษณะอาคาร คสล. ชั้นเดียว ประเภท เรือนเพาะชำ 6x12
 
ห้องสุขา
             สร้างปี 2545 งบประมาณ เงินรายได้ อปท. งบประมาณ 349400.00 บาท ลักษณะอาคาร คสล. ชั้นเดียว ประเภท ห้องสุขา
 
 
เวทีมวย
             เป็นเวทีมวยไทยไว้สำหรับฝึกสอนนักเรียนที่มีความสนใจในชมรมมวยไทย
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com