ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง
ชื่อ       นางสาวเฉลิมวรรณ นามสกุล       เพชรทอง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       คศ.2
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา       ภาษาไทย
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
2
ปริญญาตรี   กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 24- 26พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอินทนิน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2
2560
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ณ หอประชุมเทศบาลเมือง ปากพนัง วันที่ 5 ธันวาคม 2561
3
2560
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้น ม.1 - 3
2
2560
กิจกรรม งานวันครูอำเภอปากพนัง 61 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง “ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเทศบาลเมืองปากพนัง”
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ “กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการอ่านบทร้อยกรอง”
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล