ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว
Login
รหัสนักเรียน
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้สมัครใหม่
ลงทะเบียนทำคลังข้อสอบ online
รหัสนักเรียน
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
 
 

 

 


รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

ที่

วิชา ระดับชั้น สถิติที่เข้าสอบ จำนวนข้อสอบ
1 42201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับ ม.5   ครูเกษศิรินทร์ นาคสง
ม.5
18544
25
2 com41 คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ครูจิรวัฒน์ นาคสง และครูสุกัลญา แก้วประสิทธิ์
ป.4
202354
63
3 com51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ครูข้าหรีม หมัดหมัน
ป.5
35748
65
4 com61 คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ป.6
105145
117
5 com99 คอมพิวเตอร์ติว onet   ครูคณะครูคอม -
ป.6
13314
97
6 his51 ประวัติศาสตร์   ครูมาลี คงพูล
ป.5
19220
70
7 his61 ประวัติศาสตร์   ครูนางสานิตา อนันต์ศิริรัตน์
ป.6
9725
60
8 k22205 การนำเสนองานด้วยเพาว์เวอร์พอยต์   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.2
9858
115
9 kan20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.2
4210
79
10 kan21 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.2
8014
73
11 kan31 ระบบเสียง.   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.3
7783
20
12 kan56 ข้อสอบ o-net ปี 2556   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.3
2076
100
13 kanm3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.3
5675
35
14 mat61 คณิตศาสตร์   ครูอิสรี บุญเขต
ป.6
9881
11
15 Mat62 คณิตศาสตร์   ครูธิดาทิพย์ ทองไสพร
ป.6
6900
2
16 math5 -   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.5
1384
41
17 o22205 การนำเสนองานด้วยเพาว์เวอร์พอยต์ 2007   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.2
1202
115
18 pptm3 การนำเสนอผลงานด้วยเพาเวอร์พอยต์ (2553)   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.2
4714
40
19 soc61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ครูอุทัย เรืองนุ่น
ป.6
9078
2
20 soc62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ครูครูอาทิตย์ สัสดีและครูกลุ่มสาระสังคม ป.6 .
ป.6
28324
181
21 soc64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ครูสานิตา อนันต์ศิริรัตน์
ป.6
8180
20
22 soc65 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ป.6
16744
116
23 tec51 การงานอาชีพ   ครูกิติรัตน์ สุวรรณรัตน์
ป.5
13966
2
24 tec61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ป.6 -
ป.6
5631
90
25 tha51 ภาษาไทย   ครูสุณา ก้องเจริญกิจ
ป.5
15702
104
26 tran1 ฝึกอบรมหลักสูตร 12 ชม. word, excel, powerpoint, internet   ครูจิรวัฒน์ นาคสง
ม.4
5986
40
27 vit41 วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4   ครูสาระวิทยาศาสตร์ ***
ป.4
3539
0
28 vit6 วิทยาศาสตร์ ชั้นป. 6   ครูปิยะวิทย์ สิทธิบริพัตร์
ป.6
17500
17
         

Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
kan20
02863 วารุณี พรหมแก้ว
ม.2
2
17
73
2
kan20
03800 เบญจวรรณ ผุดมาก
ม.2
2
2
70
3
kan20
03783 กนกวรรณ ปานสังข์
ม.2
1
9
70
4
kan20
03804 อุสาห์ หมื่นภักดี
ม.2
2
6
70
5
kan20
03780 ณัฐณิชา โพธิยก
ม.2
1
6
69
6
kan20
03778 รัตติกาล หนูเอียด
ม.2
1
4
68
7
kan20
03797 วรพล ม้งชูเรือง
ม.2
1
22
68
8
kan20
03799 ปุรเชษฐ์ เวชะ
ม.2
2
1
65
9
kan20
03794 ณัฐวุฒิ รอดด้วง
ม.2
1
19
64
10
kan20
03776 ศุภโชค พรหมรัตนพงศ์
ม.2
1
2
62
11
kan20
03781 เทพพิทักษ์ ขนุนทอง
ม.2
1
7
61
12
kan20
03788 ชนาธิป ชูช่วย
ม.2
1
14
61
13
kan20
03775 ณัฐดนัย คงสันต์
ม.2
1
1
61
14
kan20
03720 อาทิตย์ รอดจันทร์
ม.2
1
3
60
15
kan20
03811 ณัฐวุฒิ หนูเอียด
ม.2
2
16
60
16
kan20
03777 ชินวัฒน์ หนูคง
ม.2
1
3
60
17
kan20
03801 นนทพัทธ์ เกตุทอง
ม.2
2
3
59
18
kan20
03792 ทนงศักดิ์ ภู่มาลา
ม.2
1
18
59
19
kan20
03815 ธนภัทร ดวงเล็ก
ม.2
2
19
58
20
kan20
03784 อนุศักดิ์ ทองชมภู
ม.2
1
10
58

   

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com