ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา com41

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10
39449
2
หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
21
42594
3
ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
11
70084
4
การใช้งานระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
20
16301
5
การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ขั้นพื้นฐาน
1
6680
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา com41

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11
0
2
บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
21
0
3
บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
11
0
4
ใช้ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
20
0
5
สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกด้วยความรับผิดชอบ
0
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
com41
45678 กนกกร พงดนัย
ม.5
1
4
18
2
com41
03552 ลดาวัลย์ นันชมชื่น
ม.2
1
18
10
3
com41
03612 สาธิตา มีเงิน
ม.2
1
15
8
4
com41
03639 สิริรัตน์ ขาวขะวงศ์
ม.2
2
9
7
5
com41
03551 กัญญารัตน์ คุ้มสุข
ม.2
1
17
7
6
com41
03608 ชนิดา เมืองจันทร์บุรี
ม.2
1
11
5
7
com41
03611 จิณัฏฐา ปานสัังข์
ม.2
1
14
4
8
com41
03636 ปาลิตา เกลี้ยงสะอาด
ม.2
2
6
3
9
com41
03566 ชัยวัฒน์ แดงเรือง
ม.2
1
28
3
10
com41
35500 ศยามล วิศพันธ์
ม.1
2
5
0
11
com41
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com