ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา tha51

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
มาตราตัวสะกด
23
40226
2
การผันวรรณยุกต์
20
41199
3
ชนิดของคำ
20
40052
4
ประโยค
20
40108
5
เครืองหมายวรรคตอน
20
44618
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา tha51

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
อ่านจับใจความ
23
0
2
20
0
3
20
0
4
20
0
5
20
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
tha51
0 admin admin
ม.123450
123456
1
28
2
tha51
98765 เยาวภา เอี่ยมกำแพง
ม.1
5
50
15
3
tha51
25480 ธันยวงศ์ บุญแสวง
ป.4
1
5
15
4
tha51
55555 ฉัดชัย ธรรมบุตร
ม.6
56
55
7
5
tha51
19364 รุ่งอรพิชญ์ จันทร์สูง
ป.4
6
31
0
6
tha51
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com