ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา 42201

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
25
39897
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา 42201

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
เลขยกกำลัง
0
0
2
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
0
0
3
ฟังก์ชันลอกาลิทึม
9
0
4
สมบัติของลอการิทึม
16
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
42201
extrac admin admin
ม.123450
123456
1
0
2
42201
Array admin admin
ม.123450
123456
1
0
3
42201
00005 ไม่ นาน
ม.2
5
55
0
4
42201
0 admin admin
ม.123450
123456
1
0
5
42201
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com