ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา mat61

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
10
39750
2
สมการและการแก้สมการ
1
39744
3
ตัวประกอบของจำนวนนับ
0
39742
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา mat61

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
นักเรียนสามารถ 555
11
0
2
bbb
0
0
3
ccc
0
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
mat61
31418 วราภรณ์ เกตุสุข
ม.3
11
25
7
2
mat61
0 admin admin
ม.123450
123456
1
4
3
mat61
98765 เยาวภา เอี่ยมกำแพง
ม.1
5
50
1
4
mat61
31130 อรยา พรมประดิษฐ์
ป.6
10
16
0
5
mat61
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com