ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา soc62

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
หลักธรรมนำความสุข
20
39743
2
ศาสนพิธีน่ารู้
20
39861
3
การเมืองการปกครอง
15
39730
4
กฎหมายน่ารู้
15
39797
5
วัฒนธรรม
17
39777
6
ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
13
39753
7
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
14
40311
8
เศรษฐกิจและสถาบันการเงิน
14
39968
9
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
21
41319
10
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
32
40148
11
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
0
39731
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา soc62

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ หรือความ สำคัญของศาสนาที่ตน นับถือ
3
0
2
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตน นับถือตามที่กำหนด
8
0
3
เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด
10
0
4
วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
6
0
5
ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอก แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
1
0
6
เห็นคุณค่า และสวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิต เจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหน
5
0
7
ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
4
0
8
อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆโดยสังเขป
3
0
9
อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรม ของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
0
0
10
อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆในศาสนๆสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
0
0
11
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
0
0
12
อธิบาย ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
0
0
13
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
0
0
14
ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวัน ของครอบครัว และชุมชน
12
0
15
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
4
0
16
แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
10
0
17
อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
3
0
18
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ ได้เหมาะสม
13
0
19
เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
7
0
20
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ
4
0
21
อภิปรายบทบาท ความสำคัญ ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย
7
0
22
อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
2
0
23
อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้ เท่าทัน
4
0
24
บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
5
0
25
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล
11
0
26
ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
6
0
27
อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย
0
0
28
นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย ในการทำความเข้าใจเรื่องราว ในอดีต
0
0
29
อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
0
0
30
บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
0
0
31
อธิบาย พัฒนา การของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
0
0
32
อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
0
0
33
ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์
0
0
34
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
0
0
35
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
21
0
36
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
8
0
37
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง แวดล้อม ทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม ทางสังคมในประเทศ
7
0
38
อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
9
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
soc62
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com