ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา his61

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
วิธีการทางประวัติศาสตร์
10
40176
2
ประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10
42135
3
อาเซียน
10
40948
4
พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
10
40969
5
บุคคลสำคัญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
10
41490
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา his61

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ
10
0
2
อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านได้
10
0
3
อธิบายประวัติความเป็นมาของอาเซียนได้
1
0
4
บอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้
9
0
5
อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้
1
0
6
อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้
9
0
7
ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ได้
10
0
8
อธิบายภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้
1
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
his61
19264 ศุภกร ศิริมาสกุล
ป.6
4
11
9
2
his61
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com