ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา tec61

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันทำงาน
10
1130
2
งานเกษตรน่ารู้
40
1487
3
ประดิษฐ์สวยด้วยมือเรา
10
1261
4
ก้าวทันเทคโนโลยีรู้วิธีใช้อย่างสร้างสรรค์
10
772
5
หลักการแก้ปัญหาและภาษาโลโก
0
420
6
ข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
0
460
7
การจัดเก็บรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์
0
397
8
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
0
428
9
สร้างงานมืออาชีพ
20
791
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา tec61

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน
38
0
2
ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน
8
0
3
ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น
4
0
4
อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
3
0
5
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแ
7
0
6
นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
11
0
7
อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
0
0
8
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผ
0
0
9
นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
0
0
10
บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
0
0
11
ใช้คอมพิวเตอร์นการค้นหาข้อมูล
0
0
12
เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
0
0
13
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
0
0
14
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
0
0
15
สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
5
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
tec61
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com