ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา kan20

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
10
734
2
การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
10
472
3
เครื่องดื่มและการบริการ
10
450
4
งานช่างในบ้าน
10
2132
5
การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น
10
554
6
การปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10
479
7
การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
9
832
8
การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเข้าสู่อาชีพ
10
531
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา kan20

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
10
0
2
การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
10
0
3
เครื่องดื่มและการบริการ
10
0
4
งานช่างในบ้าน
10
0
5
การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น
10
0
6
การปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10
0
7
การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
9
0
8
การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเข้าสู่อาชีพ
10
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
kan20
02863 วารุณี พรหมแก้ว
ม.2
2
17
73
2
kan20
03804 อุสาห์ หมื่นภักดี
ม.2
2
6
70
3
kan20
03800 เบญจวรรณ ผุดมาก
ม.2
2
2
70
4
kan20
03783 กนกวรรณ ปานสังข์
ม.2
1
9
70
5
kan20
03780 ณัฐณิชา โพธิยก
ม.2
1
6
69
6
kan20
03778 รัตติกาล หนูเอียด
ม.2
1
4
68
7
kan20
03797 วรพล ม้งชูเรือง
ม.2
1
22
68
8
kan20
03799 ปุรเชษฐ์ เวชะ
ม.2
2
1
65
9
kan20
03794 ณัฐวุฒิ รอดด้วง
ม.2
1
19
64
10
kan20
03776 ศุภโชค พรหมรัตนพงศ์
ม.2
1
2
62
11
kan20
03781 เทพพิทักษ์ ขนุนทอง
ม.2
1
7
61
12
kan20
03775 ณัฐดนัย คงสันต์
ม.2
1
1
61
13
kan20
03788 ชนาธิป ชูช่วย
ม.2
1
14
61
14
kan20
03777 ชินวัฒน์ หนูคง
ม.2
1
3
60
15
kan20
03720 อาทิตย์ รอดจันทร์
ม.2
1
3
60
16
kan20
03811 ณัฐวุฒิ หนูเอียด
ม.2
2
16
60
17
kan20
03801 นนทพัทธ์ เกตุทอง
ม.2
2
3
59
18
kan20
03792 ทนงศักดิ์ ภู่มาลา
ม.2
1
18
59
19
kan20
03782 เอกราช กาญจโน
ม.2
1
8
58
20
kan20
03815 ธนภัทร ดวงเล็ก
ม.2
2
19
58
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com