ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา his51

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
5
2110
2
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
5
1367
3
พัฒนาการตั้งถิ่นฐาน
10
2648
4
ชาติไทยสมัยอยุธยา
5
4363
5
ชาติไทยสมัยธนบุรี
5
1519
6
บุคคลสำคัญ
15
2268
7
ภูมิปัญญาไทย
5
1454
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา his51

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ส4.1 ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
9
0
2
ส4.1 ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล
9
0
3
ส4.1 ป.5/3 บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
9
0
4
ส4.2 ป.5/1 อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
9
0
5
ส4.2 ป.5/2 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป
9
0
6
ส4.3 ป.5/1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี โดยสังเขป
4
0
7
ส4.3 ป.5/2 อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและการปกครองอาณาจักรอยุธยา
4
0
8
ส4.3 ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
4
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
his51
98765 เยาวภา เอี่ยมกำแพง
ม.1
5
50
4
2
his51
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com