ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา com61

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
การแก้ปัญหา
17
15592
2
การค้นหาข้อมูล
15
12396
3
การเก็บรักษาข้อมูล
19
12436
4
การใช้งานโปรแกรม power point 2003
66
45155
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา com61

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
17
0
2
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
15
0
3
เก็บรักษาข้อมูลที่เป้นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
19
0
4
นักเรียนสามารถเข้า-ออกโปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์พอยท์ได้ถูกต้อง
8
0
5
นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์พอยท์ได้ถูกต้อง
8
0
6
นักเรียนสามารถสร้างสไลด์นำเสนอได้
30
0
7
นักเรียนสามารถจัดรูปแบบสไลด์ได้เหมาะสม
5
0
8
นักเรียนสามารถกำหนดรูปแบบการนำเสนอสไลด์ได้เหมาะสม
11
0
9
นักเรียนสามารถใส่เสียงบรรยายการนำเสนอได้
4
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
com61
12345 12345 12345
ป.4
1
1
2
2
com61
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com