ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา o22205

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
การจัดการกับวัตถุบนสไลด์
28
901
2
การตกแต่งสไลด์
42
450
3
การเตรียมตัวนำเสนองาน
28
891
4
สร้างงานนำเสนอ
17
482
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา o22205

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
28
0
2
แทรกวัตถุต่าง ๆ ลงในสไลด์
42
0
3
ตกแต่งสไลด์และใส่ลูกเล่นให้กับวัตถุ
28
0
4
จัดเตรียมไฟล์และเอกสารให้พร้อมนำเสนองาน
17
0
5
สร้างงานนำเสนอ 1 ชิ้น และนำเสนองานได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
0
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
o22205
03907 เปมิกา ทองเทพ
ม.2
1
33
40
2
o22205
03875 พีระพงค์ จันทราทิพย์
ม.2
1
5
29
3
o22205
03894 ศุภกร โหน่งที
ม.2
2
5
28
4
o22205
03916 ดํา ปธานิน สุวรรณรัตน๊
ม.2
3
9
28
5
o22205
03920 พงศพัฒน์ เอมเอก
ม.2
3
13
27
6
o22205
03887 วีระยุทธ์ แดงเรือง
ม.2
3
11
25
7
o22205
03886 หัสเดิน บูญศรีโรจน์
ม.2
2
3
25
8
o22205
03921 พรรษนนท์ ช่วยรักษา
ม.2
3
13
25
9
o22205
03869 กฤษณะ สมมาศ
ม.2
2
3
23
10
o22205
03904 ณัฐพร รอดพ้น
ม.2
2
15
22
11
o22205
02843 ทานตะวัน สิงห์ลอ
ม.2
0
7
21
12
o22205
03903 ธีรภัทร มูซิกอง
ม.2
2
0
20
13
o22205
03879 ธนธนา เซ่งรักษา
ม.2
3
10
19
14
o22205
03883 ณัฐยุทธ พริกคง
ม.2
1
13
17
15
o22205
03884 วัชรวาริน ้เทียมดาว
ม.2
1
14
16
16
o22205
02837 ธนาวัฒน์ หนูคง
ม.2
3
4
16
17
o22205
03882 อภิชัย แก้วถาวร
ม.2
1
13
15
18
o22205
03854 นาตยา รักษากุมาร
ม.2
1
10
14
19
o22205
03871 สุกัญญา รอดมั่นคง
ม.2
1
1
13
20
o22205
03977 อภิรดี แก้วน้อย
ม.2
2
17
11
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com