ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา kan31

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
เสียงและระบบเสียง
4
2571
2
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเสียง
14
2245
3
การติดตั้งระบบเสียง
0
721
4
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเสียง
2
675
5
การออกแบบการติดตั้งระบบเสียง.
0
566
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา kan31

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
บอกคุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบได้
18
0
2
ติดตั้ง ระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบได้
0
0
3
ออกแบบระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบได้
0
0
4
วัด ทดสอบ ระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ
0
0
5
บอกการบํารุงรักษาระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ.
2
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
kan31
06356 ธนัญญา จับสูงเนิน
ม.6
2
16
0
2
kan31
03781 เทพพิทักษ์ ขนุนทอง
ม.2
1
7
0
3
kan31
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com