ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา math5

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
41
6433
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา math5

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
math5
07104 พันธกานต์ คุ้มสังข์
ม.5
4
3
20
2
math5
07141 หทัยภัทร สันถมิตร
ม.5
4
39
20
3
math5
07137 ศรัญญา กัณหาวงศ์
ม.5
4
35
20
4
math5
06601 นายเทพพิทักษ์ นาคเป้า
ม.2
3
11
20
5
math5
06619 นางสาววรัญญา พรมดำ
ม.5
3
28
20
6
math5
07135 วิชยา ติกขนา
ม.5
4
33
20
7
math5
06600 นางสาวตวิษา คงนุ่น
ม.2
3
10
20
8
math5
06618 นางสาวยุพารัตน์ ผ่องฉวี
ม.2
3
27
20
9
math5
07133 มาริสา บัวชุม
ม.5
4
31
20
10
math5
06599 นางสาวณิชกานต์ ขุนอาวุธ
ม.2
3
9
20
11
math5
06617 นางสาวมลิวัลย์ มีแสง
ม.2
3
26
20
12
math5
07130 ปิยธิดา ทองมั่นคง
ม.5
4
28
20
13
math5
07459 ศุภาพิชญ์ หิรัญธานี
ม.5
11
28
20
14
math5
06632 นางสาวอุมาพร ใจห้าว
ม.2
3
41
20
15
math5
07450 นันท์นภัส ทองประเจียด
ม.5
11
21
20
16
math5
06615 นางสาวภัทราวดี ทองสงค์
ม.2
3
24
20
17
math5
06631 นางสาวอัญญานี โอฬาร์กิจ
ม.2
3
40
20
18
math5
07449 ธารทิพย์ ลิ้มวนานนท์
ม.5
11
18
20
19
math5
06596 นางสาวฐิตา ส้มแป้น
ม.2
3
6
20
20
math5
06629 นางสาวอริสรา รัตนพันธ์
ม.2
3
38
20
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com