ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา com51

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ความหมายและประโยชน์ของข้อมูล
5
6651
2
ประเภทของข้อมูล
9
10538
3
แหล่งของข้อมูล
6
3294
4
การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003
45
6474
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา com51

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
บอกความหมายและประโยชน์ของข้อมูลได้
5
0
2
บอกประเภทของข้อมูลได้ถูกต้อง
9
0
3
บอกแหล่งของข้อมูลได้ถูกต้อง
6
0
4
นักเรียนเข้า - ออก โปรแกรมได้ถูกต้อง
13
0
5
นักเรียนบอกส่วนประกอบของหน้าค่างโปรแกรมได้
2
0
6
นักเรียนจัดตกแต่ง รูปแบบเอกสาร และแทรกรูปภาพได้
9
0
7
นักเรียนสามารถสร้างตารางได้
6
0
8
นักเรียนพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้
15
0
9
0
0
10
0
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
com51
ป.0
0
0
0
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com