ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา kan21

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ซอฟแวร์ในการทำงาน
17
39858
2
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
21
39815
3
อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน
19
40024
4
หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
16
39740
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา kan21

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน
17
0
2
อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
21
0
3
ค้าหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
19
0
4
อธิบายหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
16
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
kan21
03794 ณัฐวุฒิ รอดด้วง
ม.2
1
19
37
2
kan21
03788 ชนาธิป ชูช่วย
ม.2
1
14
36
3
kan21
03776 ศุภโชค พรหมรัตนพงศ์
ม.2
1
2
35
4
kan21
03775 ณัฐดนัย คงสันต์
ม.2
1
1
34
5
kan21
03792 ทนงศักดิ์ ภู่มาลา
ม.2
1
18
34
6
kan21
03809 ปิยะ แก้วมี
ม.2
2
13
34
7
kan21
03781 เทพพิทักษ์ ขนุนทอง
ม.2
1
7
34
8
kan21
03777 ชินวัฒน์ หนูคง
ม.2
1
3
34
9
kan21
03797 วรพล ม้งชูเรือง
ม.2
1
22
33
10
kan21
03784 อนุศักดิ์ ทองชมภู
ม.2
1
10
33
11
kan21
03782 เอกราช กาญจโน
ม.2
1
8
33
12
kan21
02863 วารุณี พรหมแก้ว
ม.2
2
17
32
13
kan21
03783 กนกวรรณ ปานสังข์
ม.2
1
9
32
14
kan21
03785 อัครพล ศรีชะฎา
ม.2
1
11
31
15
kan21
03804 อุสาห์ หมื่นภักดี
ม.2
2
6
31
16
kan21
03803 กัญญาภัค บัวสี
ม.2
2
5
31
17
kan21
03801 นนทพัทธ์ เกตุทอง
ม.2
2
3
31
18
kan21
03819 วัชรพงค์ คงเมือง
ม.2
1
25
31
19
kan21
03811 ณัฐวุฒิ หนูเอียด
ม.2
2
16
30
20
kan21
03808 ภูริทัต เอมเอก
ม.2
2
9
30
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com