ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา k22205

บทที่

เนื้อหา จำนวนข้อสอบ สถิติ

วิเคราะห์ตัวเอง
จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
28
19604
2
การจัดการกับวัตถุบนสไลด์
42
10105
3
การตกแต่งสไลด์
28
8127
4
การเตรียมตัวนำเสนองาน
17
8820
5
สร้างงานนำเสนอ
0
490
ข้อสอบกลางภาค    
ข้อสอบปลายภาค    
     
ข้อสอบสอบตามจุดประสงค์ รายวิชา k22205

ที่

วัตถุประสงค์ จำนวนข้อสอบ สถิติ
1
ใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
28
0
2
แทรกวัตถุต่าง ๆ ลงในสไลด์
42
0
3
ตกแต่งสไลด์และใส่ลูกเล่นให้กับวัตถุ
28
0
4
จัดเตรียมไฟล์และเอกสารให้พร้อมนำเสนองาน
17
0
5
สร้างงานนำเสนอ 1 ชิ้น และนำเสนองานได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
0
0
     
Untitled Document
 
คะแนนสูงสุดของวิชา
ที่
รหัสวิชา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คะแนน
1
k22205
03719 นพเดช ชาหอม
ม.1
1
11
33
2
k22205
03979 บรรณชติ สงเจิม
ม.2
3
14
33
3
k22205
03845 มณิสรา คงสันตื
ม.2
1
6
32
4
k22205
03830 ด.ญ.สุวรรณี ชูจร
ม.2
1
4
32
5
k22205
03899 สุรเดช เพ็ชรทอง
ม.2
2
10
32
6
k22205
03890 วีระพงศ์ ช่วยจิตต์
ม.2
2
1
31
7
k22205
03913 พัชรพล มาสดิสก์
ม.2
2
12
30
8
k22205
02834 กิตติศักดิ์ ทัพเทพ
ม.2
3
2
29
9
k22205
03904 ณัฐพร รอดพ้น
ม.2
2
15
29
10
k22205
03877 ศิริลักษณ์ ลักษณะ
ม.2
1
7
29
11
k22205
02837 ธนาวัฒน์ หนูคง
ม.2
3
4
28
12
k22205
03687 เด็กชายกิตติเทพ ทัพเทพ
ม.2
1
20
28
13
k22205
03847 เกสรา เขียวหวาน
ม.2
1
8
28
14
k22205
03936 ปณิธาน ปานพงศ์
ม.2
2
13
28
15
k22205
03874 สุชาวดี สุทธิพิทักษ์
ม.2
1
3
27
16
k22205
03873 จรัญญา รักษาทิพย์
ม.2
2
3
27
17
k22205
03978 บรรธิตา ผลปาน
ม.2
2
25
27
18
k22205
02832 ธัญญภรณ์ ศรีศักดา
ม.2
3
1
27
19
k22205
03909 ชนาธิป จันทร์ตำเสก
ม.2
3
1
27
20
k22205
03884 วัชรวาริน ้เทียมดาว
ม.2
1
14
27
 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com