รายชื่อครู
ที่
ชื่อ - สกุล
1
  นางสาวศันสนีย์  เกษศิริ
2
  นางสาวเฉลิมวรรณ  เพชรทอง
3
  นายภาคภูมิ  ปลอดวงศ์
4
  นางสาวเรวดี  เถาสุด
5
  นางสาว ป.ประภา  ประภาพันธ์
6
  นายสุนทร  พัดทวี
7
  นางนลินรัตน์  ภาโอภาส
8
  นายเสถียร  เพ็งเพชร
9
  นางอัญชลี  จันทร์นุเคราะห์
10
  นายเจริญ  เกิดทอง
11
  นางอมรศรี  ดำชุม
12
  นางปัณชญา  เส้งเสน
13
  นายมนชัย  คงแก้ว
14
  นางพิชญ์สุดา  เหมทานนท์
15
  นายจิรวัฒน์  นาคสง
     

ประวัติบุคลากร