รายงานการมาเรียนของนักเรียนประจำวัน
วัน เดือน ป เดือน ปี * วันเดือนปี เป็นตัวเลข 01-12-49
     
ชั้น ป.2
ห้อง
เต็ม
มา
ลา
ป่วย
ขาด
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
ชั้น ป.3
ห้อง
เต็ม
มา
ลา
ป่วย
ขาด
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
ชั้น ป.4
ห้อง
เต็ม
มา
ลา
ป่วย
ขาด
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
ชั้น ป.5
ห้อง
เต็ม
มา
ลา
ป่วย
ขาด
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
ชั้น ป.6
ห้อง
เต็ม
มา
ลา
ป่วย
ขาด
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
สรุป
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
   
  ลงชื่อ ........................ ผู้บันทึก
  ลงชื่อ ........................ หัวหน้าเวร / รองหัวหน้าเวร
  ลงชื่อ ........................ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง
                    ลงชื่อ ........................ ผู้อำนวยการสถานศึกษา