| คำแนะนำก่อนเรียน | แนะนำการใช้บทเรียน | จุดประสงค | ข้อเสนอแนะ |
 
คำแนะนำก่อนเรียน
          บทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบด้วย
      1. แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 4 หน่วย หน่วยที่ 1 ,3,4 หน่วยละ 10 ข้อ หน่วยที่ 2 20 ข้อ (สุ่ม) พร้อมเฉลย
      2. ศึกษาบทเรียน มีดังนี้
            2.1) เนื้อหา จำนวน 4 หน่วย ดังนี้
               หน่วยที่ 1 การใช้งานขั้นพื้นฐาน 
               หน่วยที่ 2 การจัดการกับวัตถุบนสไลด์ 
               หน่วยที่ 3 การตกแต่งสไลด์ 
               หน่วยที่ 4 การเตรียมตัวนำเสนองาน 
            2.2) แบบฝึกหัด จำนวน 7 แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
            2.3) ภาระงาน จำนวน 10 ภาระงาน
      3. แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 4 หน่วย หน่วยที่ 1 ,3,4 หน่วยละ 10 ข้อ หน่วยที่ 2 20 ข้อ (สุ่ม) พร้อมเฉลย
      4. ระบบติดตามผู้เรียน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของตนเองโดยใช้รหัสนักเรียนและรหัสผ่าน	
 
 
แนะนำการใช้บทเรียน
      1. บทเรียนบนเว็บนี้ นักเรียนสามารถทำการเรียนรู้ เวลาใดหรือที่ใดก็ได้ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเวลาเรียน 
        หรือในห้องเรียนเท่านั้น 
      2. ในการทำการเรียนรู้นั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ นักเรียนควรทำการเรียนรู้ตาม
        ขั้นตอนดังต่อไปนี้
        2.1 ศึกษาคำแนะนำการใช้บทเรียนให้เข้าใจ ถ้ามีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน
        2.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วย ก่อนทำการศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ของหน่วยการเรียนนั้น
          เพื่อตรวจสอบว่าพื้นความรู้เดิมของนักเรียนอยู่ในระดับใด และใช้ในการวัดความก้าวหน้า
          ทางการเรียนของนักเรียนด้วยตนเอง
        2.3 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่และหน่วย เพื่อให้นักเรียนทราบว่า ในแต่ละหน่วยการเรียน
          ต้องการให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ใดบ้าง
        2.4 ศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแต่ละหน่วย
        2.5 ทำแบบฝึกหัดและภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
        2.6 เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียน ทำแบบฝึกหัดและภาระงานเสร็จแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
          เพื่อวัดผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน
 
 
จุดประสงค์

 

       บทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 นี้จัดทำขึ้นเพื่อ
    ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสื่อสารโดยจัดทำในรูปแบบของบทเรียนบนเว็บ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

       1. เพื่อจัดทำบทเรียนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
         ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
         และการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
       2. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและประหยัด
       3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
          สร้างชิ้นงานเพื่อนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้
       4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ แก้ปัญหา การทำงานแบบวงจร
         PDCA ทักษะกระบวนการกลุ่ม และทักษะการปฏิบัติ
       5. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
         รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
         และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
 
ข้อเสนอแนะ
         เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 
    Microsoft PowerPoint 2007 มีเวลาจำกัดในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติตามขั้นตอน
    และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ข้ามขั้นตอน 
         หากคะแนนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถย้อนกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนและ
    ทดสอบใหม่ได้ 
         
 

แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018 E-mail : j.naksong@gmail.com