ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางนลินรัตน์ ภาโอภาส

ชื่อ นางนลินรัตน์ ภาโอภาส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์
จาก วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา (พธ.บ)
จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายเสถียร เพ็งเพชร

ชื่อ นายเสถียร เพ็งเพชร
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. บริหารธุรกิจ
จาก สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
     

ประวัติบุคลากร