ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางวนิดา อิสโร

ชื่อ นางวนิดา อิสโร
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร