ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายอธิพงศ์  ชูพล

ชื่อ นายอธิพงศ์ ชูพล
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายกู้เกียรติ โอชาพงค์

ชื่อ นายกู้เกียรติ โอชาพงค์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาตร์การกีฬา
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร