ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายผดุงพงษ์ บัวทิพย์

ชื่อ นายผดุงพงษ์ บัวทิพย์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายอธิพงศ์  ชูพล

ชื่อ นายอธิพงศ์ ชูพล
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร