ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายอธิพงศ์  ชูพล

ชื่อ นายอธิพงศ์ ชูพล
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร