ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวเรวดี เถาสุด

ชื่อ นางสาวเรวดี เถาสุด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
จาก สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ระดับการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวศันสนีย์ เกษศิริ

ชื่อ นางสาวศันสนีย์ เกษศิริ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวชณิตนันท์   สุวรรณพงศ์

ชื่อ นางสาวชณิตนันท์ สุวรรณพงศ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร