ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายสุนทร พัดทวี

ชื่อ นายสุนทร พัดทวี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ศ.ศ.บ. ดนตรี
จาก สถาบันราชภัฎสงขลา
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
     

ประวัติบุคลากร