ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายเจริญ เกิดทอง

ชื่อ นายเจริญ เกิดทอง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตนครศรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
     

ประวัติบุคลากร