ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายเจริญ เกิดทอง

ชื่อ นายเจริญ เกิดทอง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตนครศรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางเพียงใจ วงศ์กระจ่าง

ชื่อ นางเพียงใจ วงศ์กระจ่าง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี กศบ. สังคมศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางปิยะกาญจณ์ วาณิชย์ปกรณ์

ชื่อ นางปิยะกาญจณ์ วาณิชย์ปกรณ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     
     

ประวัติบุคลากร