ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวกัลยาณี ยังอุ่น

ชื่อ นางสาวกัลยาณี ยังอุ่น
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คบ. บรรณารักษ์
จาก วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางปัณชญา สุมงคล

ชื่อ นางปัณชญา สุมงคล
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย
จาก วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง

ชื่อ นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
     

ประวัติบุคลากร