ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์

ชื่อ นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คบ.ศิลปศึกษา
จาก สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ระดับการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
     

ประวัติบุคลากร