ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายจิรวัฒน์ นาคสง

ชื่อ นายจิรวัฒน์ นาคสง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คบ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับการศึกษาปริญญาโท คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางอมรศรี ดำชุม

ชื่อ นางอมรศรี ดำชุม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
จาก สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาว ป.ประภา ประภาพันธ์

ชื่อ นางสาว ป.ประภา ประภาพันธ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     
     

ประวัติบุคลากร