ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์

ชื่อ นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์
จาก สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นาย สาโรจน์  เสนพิทักษ์

ชื่อ นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวจิรัสสา สังสุข

ชื่อ นางสาวจิรัสสา สังสุข
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต/สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราฃ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร