ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์

ชื่อ นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์
จาก สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท -
จาก -

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์

ชื่อ นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ระดับการศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา (ค.ม.)
จาก มหาวิทนาลัยราชภัฏภูเก็ต

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นาย สาโรจน์  เสนพิทักษ์

ชื่อ นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร