ตณะครู
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายสมศักดิ์ แสงจันทร์

ชื่อ นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายภาคภูมิ ปลอดวงศ์

ชื่อ นายภาคภูมิ ปลอดวงศ์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. สถิติประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษาปริญญาโท
จาก

     
     

ประวัติบุคลากร