ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวชณิตนันท์   สุวรรณพงศ์
ชื่อ       นางสาวชณิตนันท์ นามสกุล       สุวรรณพงศ์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       -  
ตำแหน่ง      
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       อังกฤษ
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   มนุษยศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  อนุปริญญา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล