ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางปิยะกาญจณ์ วาณิชย์ปกรณ์
ชื่อ       นางปิยะกาญจณ์ นามสกุล       วาณิชย์ปกรณ์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       การบริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       คศ.1
หัวหน้างาน       -
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       สังคม
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตร์บัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
"ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั<>
2
2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร<>
3
2561
"อบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี "<>
4
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล