ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางปิยะธิดา วาณิชย์ปกรณ์
ชื่อ       นางปิยะธิดา นามสกุล       วาณิชย์ปกรณ์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       การบริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       คศ.1
หัวหน้างาน       -
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       สังคม
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
2
ปริญญาตรี  
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล