ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายผดุงพงษ์ บัวทิพย์
ชื่อ       นายผดุงพงษ์ นามสกุล       บัวทิพย์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ค.บ. พลศึกษา  
ตำแหน่ง       คศ.1
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       พลศึกษา
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งสงอ.ทุ่งสงจ.นครศรีฯ
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
2
2561
เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 17 ก.พ. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช<>
3
2561
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูสุขศึกษาและครูพยาบาล ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 61 ถึง 6 ก.พ. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช<>
4
2561
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศร๊ธรรมราช<>
5
2561
ปฐมนิเทศบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช<>
6
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
7
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
8
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
9
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
10
2561
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล หลักสูตร FA THAILAND FUTSAL INTRODUCTORY COURSE ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. 61 ถึง 24 มี.ค. 61 ณ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโรงแรม K Park Grand จ.สุราษฎร์ธานี<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล