ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายผดุงพงษ์ บัวทิพย์
ชื่อ       นายผดุงพงษ์ นามสกุล       บัวทิพย์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ค.บ. พลศึกษา  
ตำแหน่ง       ครูผู้ช่วย
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       พลศึกษา
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งสงอ.ทุ่งสงจ.นครศรีฯ
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล