ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์
ชื่อ       นางสาววิไลวรรณ นามสกุล       ศรีสวัสดิ์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา        
ตำแหน่ง       คศ.1
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา       วิทยาศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   วท.บ ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทับปุดวิทยา
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2
2560
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3
2560
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
4
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
5
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง
6
2559
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของ อปท. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนล์ เบร์ รีสอร์ท อ่าวนาง เมือง กระบี่ ระหว่างวันที่ 30-31 มิ.ย. 2559
7
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560
8
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ” วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
2
2560
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
3
2559
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4
2559
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5
2559
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2559
วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล