ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์
ชื่อ       นางสาววิไลวรรณ นามสกุล       ศรีสวัสดิ์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา        
ตำแหน่ง       คศ.2
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา       วิทยาศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทนาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
ปริญญาตรี   วท.บ ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทับปุดวิทยา
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
2
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
3
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
4
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
5
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
6
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
7
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
8
2561
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ?โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น? วันที่ 5 ธ.ค. 60 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
9
2561
"การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ห้องอินทนิน "<>
10
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
11
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ห้องอินทนิน"<>
12
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
13
2560
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
14
2560
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
15
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
16
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
17
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ?โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น? วันที่ 5 ธ.ค. 60 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
18
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
19
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560<>
20
2559
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของ อปท. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนล์ เบร์ รีสอร์ท อ่าวนาง เมือง กระบี่ ระหว่างวันที่ 30-31 มิ.ย. 2559<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
aaa ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ” วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
2
2560
aaa รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
3
2559
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4
2559
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5
2559
aaa ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2559
วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล