ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
ชื่อ       นายสมศักดิ์ นามสกุล       แสงจันทร์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์  
ตำแหน่ง       คศ.2
หัวหน้างาน       วิชาการ
ประจำชั้น      
สอนวิชา       คณิตศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
ปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2
2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
3
2560
โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
4
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
5
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
6
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560
7
2559
อบรมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ วันที่ 27พ.ค. 2559
8
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559
9
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
10
2558
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท ระหว่างวันที่ 7-12 พ.ค. 2558 จังหวัดนครนายก
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
2559
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล