ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
ชื่อ       นายสมศักดิ์ นามสกุล       แสงจันทร์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์  
ตำแหน่ง       คศ.2
หัวหน้างาน       วิชาการ
ประจำชั้น      
สอนวิชา       คณิตศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
ปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่<>
2
2561
การประเมินผลงานข้าราชการ ฯลฯ ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
3
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
4
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ หลักสูตรแกนกลาง วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
5
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
6
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
7
2561
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
8
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
9
2560
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา <>
10
2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ <>
11
2560
โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ <>
12
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
13
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
14
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560<>
15
2559
อบรมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ วันที่ 27พ.ค. 2559<>
16
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559<>
17
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559<>
18
2558
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท ระหว่างวันที่ 7-12 พ.ค. 2558 จังหวัดนครนายก<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
aaa โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
2559
aaa ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล