ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ละอองศิริวงศ์
ชื่อ       ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย นามสกุล       ละอองศิริวงศ์
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการ
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น      
สอนวิชา      
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
ปริญญาตรี   ศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  - -
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
2
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559<>
3
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559<>
4
2556
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 13-15 พ.ย. 2556<>
5
2556
วุฒิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-11 ม.ค. 2556 ณ โรงแรมอแล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ<>
6
2556
ประชุมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 1-3 ก.ค. 2556<>
7
2555
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการประชาคมอาเชียน ณ โรงแรมบีพี วันที่ 18-20 มิ.ย. 2555<>
8
2555
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ วันที่ 18-20 ธ.ค. 2555<>
9
2555
วุฒิบัตรได้ผ่านการฝึกการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ. 2555 ณ โรงแรมอแล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ<>
10
2555
เกียรติบัตรผ่านการอบรมปฎิบัติการหลักสูตรบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One tablet per child วันที่ 11 ก.ค. 2555<>
11
2554
วุฒิบัตรการฝึกอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียเบื้องต้น วันที่ 22 ก.ย. 2554 ณ ราชมังคลา พาวิเลี่ยน บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา<>
12
2553
การประชุมเชิงปฎิบัติการและการใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงแรมบีพีแกรน หาดใหญ่ วันที่ 28-30 พ.ย. 2553<>
13
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรเทศบาลเมืองปากพนังตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย. 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
14
2552
เกียรติบัตรผ่านหลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ประจำปี 2552<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2556
aaa เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการกำหนดมาตราการบำบัดฟื้นฟู เยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัว มูลนิธิดวงกมล สินธุรงค์ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 ก.ค. 2556
2
2555
aaa ประกาศนียบัตร ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 30 มีจำนวนผู้สัครสอบทั้งสิ้น 535,611 คน
3
2553
aaa เกียรติบัตรเป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น พุทธศักราช 2553 ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 2553 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2554
เกียรติบัตรได้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2554” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ
2
2553
นำเสนอผลงานทางวิชาการในการแข่งขันทางวิชาการ งานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 นครสงขลาวิชาการ ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 2553
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล